Konum ► Klima Servisi

e-Posta Yazdır PDF
( 0 Votes )
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
ilgili Konu Ba?l?klar?n stnde T?klayarak Amac?n?za Ula?abilirsiniz..

Klimalar insanlar?n daha rahat ve verimli ya?amas? amac?yla kapal? ortamlar?n havas?n? so?utan, nemini alan, iste?e ba?l? olarak ?s?tan toz ve partiklleri filtre eden cihazlard?r. Konutlardan aralara, i?yerlerinden e?itim mekanlar?na kadar tm alanlarda kullan?lmaktad?rlar.

Klima art?k lks olmaktan ?k?p ihtiya duyulan bir cihaz olmu?tur. Bunu olu?turan ana etken geli?en teknoloji ile btnle?en klimalardan daha az enerji ile daha fazla verim al?nmas?d?r.

H?zla geli?en klima teknolojisini yak?ndan takip edemedi?imiz iin ?s?tma ve so?utma ihtiyac?m?z?n kar??lanmas?nda klimalar?n maliyetlerinin ve harcamalar?n?n yksek oldu?unu d?nyoruz... Bunun aksine teknolojideki geli?melerle btnle?en klimalar olduka ekonomik ve sessiz hale geldi. Elektrik harcamalar? ve bak?m maliyetleri azald?. Yeni cihazlarda az enerji harcanarak ok kaliteli hava elde edilmektedir. Is?tma ve so?utma zelliklerinin yan?nda teneffs etti?imiz havay? kt koku ve partikllerden ar?nd?rarak temizlemektedirler.

Klimalarda uygulanan elektrostatik ve karbon filtreleme yntemlerine antifungus kaplama zelli?i de eklenerek sterilizasyon art?r?l?p hava kalitesi ykseltildi. Uzaktan kumanda sistemine kazand?r?lan I FEEL (hissediyorum) zelli?i sayesinde kliman?z ortam?n  ?s? derecesini sizin ?s? ihtiyac?n?za gre en yak?n de?erlerde dengeleyebilmektedir.

Sa?l?k ko?ullar?na uygun ideal ?s?tma ve so?utma sa?layan klimalar ?s? pompas? zelli?i ile 0 c nin zerindeki s?cakl?klarda ok ekonomik ?s?tma sa?larlar. Havadaki nemi alarak ideal konfor ?artlar?n? olu?tururlar. Otomatik s?cakl?k kontrol ile ortam?n ?s?s?n? lerek arzu edilen s?cakl?k derecesi elde edilene kadar al??may? srdrerek d?? hava ?artlar?na ra?men i ortamdaki ?s?y? sabit tutarlar.

Otomatik ve mekanik hava ynlendirme kanat?klar? sayesinde havay? sa?a sola, a?a?? yukar? homojen bir biimde da??t?rlar. Bylece klimadan kaynaklanan rahats?zl?klar da nlenmi? olur. FUZZY konumunda mikroi?lemci kontrol ile kullan?c? al??kanl?klar?n? belirleyerek s?cakl?k ayar? ve fan h?z? seimini haf?zadan yapabilmektedir. Antibakteriyel filtreler kullan?c? taraf?ndan hibir zorluk ekilmeden sklp y?kanabilir ?ekilde yeniden tasarlanm??t?r. SLEEP (uyku) konumunda uyku iin ideal konfor ?artlar? olu?turularak ortam ?s?s? 7 saate kadar kontroll olarak azalt?l?p art?r?lmaktad?r. Ortam?n ?s? de?erini kumandadan ?renebilmekteyiz.

Bu geli?melerden en faydal? ?ekilde istifade edebilmek iin mutlaka teknik destek al?nmal?d?r.

Kliman?n tarihi insanl?k kadar eskidir.  ?lk insanlar vcut ?s?lar?n? koruyabilmek ve ki?isel konfor yaratmak iin hayvan derilerini kullan?yorlard?. Daha sonralar? M?s?rl? egemen s?n?f, palmiye dallar?yla kendisini serinleten esirler kulland?. Romal?lar ise me?hur hamamlar?nda ventilasyon ve ?s?tma sistemleri kulland?lar. Orta a?larda Leonardo Da Vinci yak?n bir arkada??n?n evinin odalar?n? havaland?rmak iin su gc ile al??an bir fan yapt?.

Havaland?rma ve merkezi ?s?tma sistemleri 19'uncu yzy?lda h?zla geli?ti. Fanlar, buhar kazanlar?, radyatrler icat edildi ve kullan?lmaya ba?land?. 1844'de John Gorrie (1803-1855) U.S Marine Hastanesi'nin (Florida) yneticisi, yeni so?utma makinesini tan?tt?. Bu dnyadaki ilk ticari so?utma ve havaland?rma makinesiydi.

Klima, ilk byk kullan?m alan?n? 1920'li y?llar?n ba??nda tiyatrolarda buldu. Di?er nemli dnm noktas? 1930'da Du Pont ?irketinden Thomas Midgley'in  Freon so?utucuyu geli?tirmesi oldu. H?zla devam eden teknik geli?meler sonucunda 1950'li y?llardan itibaren split tip klima cihazlar? kullan?lmaya ba?land?.

?klimlendirme, havay? ?s?tan, so?utan, temizleyen, eviren bir sretir ve srekli olarak ortam?n nem ieri?ini kontrol etmektedir. Gnmzde insanlar?n daha rahat ve verimli ya?ayabilmek iin klima cihazlar?n? tercih ettikleri grlmektedir.

Birka y?l ncesine kadar klima lks olarak kabul edilmekteydi. ?nsanlar evlerinde ya da i?yerlerinde s?caktan bunalsa da klimalara pek ra?bet etmiyordu. Ancak aradan geen birka y?lda ok ?ey de?i?ti. Art?k kliman?n bulunmad??? i? yerlerinde kimse al??mak istememektedir. nce i?yerlerindeki duvarlar? y?kan klimac?lar, art?k evlerin e?iklerinden de ieri girmeye ba?lad?. Bu geli?me pazar? bytt, hem reticiler, hem de ithalat?lar faaliyetlerini artt?rd?.

Kliman?n lks rn olmaktan ?k?p ihtiya haline dn?mesi, pazar?n da srekli byyen bir konuma gelmesini sa?lad?. Bu da sektrde bir marka enflasyonu yaratt?.

Bugn 100den fazla markan?n bulundu?u,  h?zla byyen bu pazar, birok sorunu da beraberinde getirdi.

Hangi marka daha iyidir,

Klima nas?l kullan?lmal?d?r,

Klima nas?l so?utur,

Klima seerken nelere dikkat edilmelidir,

Klima bak?m?n? nas?l yapabiliriz,

Klima seimi konusunda kimlere gvenebiliriz, vb.

Klima sektr endstriyel ve bireysel klimalar olarak ikiye ayr?lmaktad?r. Endstriyel klima sektr y?llard?r faaliyette olan bir konu oldu?u iin ta?lar yerine oturmu? durumdad?r. ?malat? ve sat?c? bilinlenmi? ve bilinli bir servis a?? kurulmu?tur. Ancak bireysel klima sektr, dnyada zellikle de lkemizde yeni yeni yayg?nla?makta ve h?zla bymektedir.  Dolay?s?yla yukar?da sayd???m?z bir ok problemin olmas? da ilk a?amada normal gibi grnmekle birlikte, istenen, gei? srecinin k?sa srmesidir.

Klimadaki so?utma evrimi, evimizdeki buzdolab?ndan farkl? de?ildir. Kompresrn s?k??t?rma etkisiyle kondanserde s?v? haline getirilen freon gaz?, evaporatrde pskrtlerek gaz haline getirilir. Bu sre iinde ortamdan emilen ?s?, d?? ortama at?l?r.

Klimay? k?saca kapal? mekandaki s?cakl???n, nemin ve hava hareketlerinin d??ar?daki hava ?artlar?ndan ba??ms?z olarak denetlenmesinde kullan?lan cihaz olarak tan?mlayabiliriz.

Klimalar al??ma prensipleri ve teknik zelliklerine gre ikiye ayr?lmaktad?r. Bunlar;  merkezi sistem olarak adland?r?lan endstriyel klimalar, bireysel klimalar olarak adland?r?lan pencere tipi, split ve portatif klimalard?r.

Merkezi sistem endstriyel klimalar, oteller, i? merkezleri ve sanayiye hizmet veren so?utma gruplar? klima santrallerini ve de?i?ken debili ok niteli mult?-spl?t niteleri kapsamaktad?r.

Bireysel klimalar da yo?un olarak ev ve i?yerlerinde kullan?lmaktad?r. Pencere tipi klimalar, yayg?n bir kullan?m alan?na sahiptir. Ancak son y?llarda duvar tipi split klimalar?n ok fazla tutulmas?yla ikinci planda kalm??t?r. Pencere tipi klimalar, yerle?tirilecekleri mekanda uygun bir pencereye, cam?n kesilmesi ve bu pencerenin iptal edilmesi yoluyla monte edilmektedir. Pencere tipi klimalar; tek bir gvde zerinde paket bir nite oldu?undan daha sesli al???rlar , ayr?ca montaj yeri temini ve uygulanmas? daha zordur.

Split tip klimalar, kullan?m, yerle?tirme ve temizleme kolayl?klar?n?n yan? s?ra, i?levsellikleri ve estetik a?dan da pencere tipi klimalara gre daha ok tercih edilmektedir. Split tip klimalar?n en byk zelli?i mekanda istenen herhangi bir yere yerle?tirilebilmeleridir. Split tip klimalar?n duvar, yer, asma tavan ve kanall? tipleri mevcuttur, Ayn? zamanda i ve d?? olmak zere iki niteden olu?maktad?r. Kondanser d?? nitede yer al?rken, hava ve so?utma nitesi i mekandaki nitede yer almaktad?r.  Split tip klimalar mekan iindeki ?s?y? istenen ve nceden ayarlanan dzeyde otomatik olarak tutma zelliklerine sahip oldu?u gibi programlanma olana??yla da otomatik olarak a?l?p kapanabilmektedir. Uzaktan kumandayla al??abilmesi ve kullan?m rahatl??? nedeniyle pencere tipi klimalara oranla split tip klimalar?n daha fazla tercih edilmesini sa?lamaktad?r.

Klimalarda ar?za nedenlerinin yzde 95'i montaj ve seim hatalar?ndan kaynaklanmaktad?r. Bir buzdolab? al?r gibi bayiye gidip, klima alamazs?n?z ya da klimay? evinize getirip al??t?rmaya ba?layamazs?n?z. Bunun iin zel e?itilmi? elemanlara ihtiya vard?r. lkemizdeki klima sektrnn en byk sorunu da bu noktada ba?lamaktad?r.

Klima retici ve sat?c?lar?n?n, sat??tan sonra da tketiciye hizmet verecek kalitede, yeterli teknik elemanlar? bnyelerinde bulundurmalar? gerekmektedir.

Genel olarak Klimalar?, endstriyel ve ki?isel olarak ikiye ay?rmak mmkndr. Endstriyel klimalar, byk sanayi i?letmeleri, i? merkezleri, oteller v.s gibi geni? lekli ihtiyalara cevap veren multi-split tipteki klimalard?r. Daha kk lekte ihtiyalar? olan (ev, ofis) alanlarda ki?isel klimalar tercih edilmektedir.

Klima cihazlar? R22 gaz?n?n buharla?ma ve yo?unla?ma zelli?inden faydalanarak ortamda bulunan ?s?y? d??ar? atarlar. Split klimalarda i nite iinden geen gaz ortamdaki ?s?y? emerek buharla??r. Bu sayede ortam so?ur. Buharla?an R22 gaz? d?? niteye geldi?inde yo?u?ur ve emdi?i ?s?y? d??ar? atar. Bu i?lem gerekle?irken yaln?zca i ve d?? nitedeki fan motorlar? ve gaz?n cihaz iindeki dola??m?n? sa?layan kompresr elektrik enerjisi harcar.

Trke kar??l??? ?s? pompas? anlam?na gelen heat pump zellikli klimalar elektrik enerjisini direkt olarak ?s?ya evirmek yerine d??ar?daki ?s?y? ieriye ta??yarak ortam? ?s?t?rlar. Heat pump zelli?i olan klimalar sogutmay? gerekle?tirdikleri gibi ?s?tmay? da R22 gaz?n? yo?u?turarak ve buharla?t?rarak gerekle?tirirler. Is?tman?n yap?labilmesi iin d?? niteden geen gaz buharla?arak d??ar?daki ?s?y? emer ve i niteye geldi?inde yo?unla?arak emdi?i ?s?y? ?s?t?lmas? istenilen ortama b?rakarak ?s?tmay? gerekle?tirir.

Klimalar?n ne kadar iyi ?s?tt??? veya so?uttu?u d?? ve i hava s?cakl???na ba?l?d?r. D?? hava s?cakl??? artt?ka klimalar?n so?utma performanslar? d?er. D?? hava s?cakl??? d?t?nde ise ?s?tma performanslar? d?er.

Heat pumpl? klimalar d?? hava s?cakl???n?n 7 C civar?nda oldu?u durumda olduka ekonomik ?s?t?c?lard?r. Bu nedenle k???n ?l?k geti?i dnemlerde, ilkbahar ve sonbaharda di?er ?s?t?c?lar?n yerine tercih edilebilirler.

zellikle ma?aza ve toplant? salonu gibi insan sirklasyonunun fazla oldu?u geni? mekanlar iin idealdir. Yksek h?zl? ve gl fan sistemleri ile homojen hava da??l?m?n? sa?larlar. Standart olarak ek ?s?t?c? takviyelidirler. Bu sayede heat pump ?s?tma sistemini destekleyerek d?k d?? ortam s?cakl?klar?nda da sorunsuz al???rlar.

Bir i ve bir d?? veya bir d?? birok i niteden olu?an bu klimalar olduka d?k ses seviyesinde al???rlar. ? nitelerle d?? nite aras?nda bak?r boru, elektrik kablosu, drenaj hortumu, izole ve bandajdan olu?an ba?lant?n?n olmas? gerekir. Montaj uzman ki?iler taraf?ndan yap?lmal?d?r. Duvar tipi split klimalar?n 7000 Btu/h ile 30000 Btu/h kapasiteler aras?nda de?i?ik modelleri vard?r. Konutlarda da problemsiz olarak kullan?labilmektedirler.

Ekonomik olarak d?nld?nde penceretipi klimalar en uygun fiyatl? zmlerdir. Montaj? kolayd?r ve gerekti?inde ba?ka mekanlara rahatl?kla ta??nabilirler. S?n?rl? da olsa taze hava giri?ine msade ederler. Bu avantajlar?na ra?men birok mekanda estetik olmay??lar? ve ses seviyelerinin yksekli?i nedeni ile tercih edilmemektedirler.

Hem tavan hem de yere monte edilebilme zellikleri ile bu klimalar ma?aza, ofis gibi makanlar iin en ideal montaj ve estetik olanaklar?n? sunmaktad?rlar. Salon tipi klimalarda oldu?u gibi yer tipi klimalarda da ek ?s?t?c? takviyesi vard?r. Uzaktan kumandal? modelleri mevcutttur.

Klima kullan?m al??kanl??? lkemizde yeni yeni geli?meye ba?lam??t?r. Pazardaki rn/fiyat e?itlili?i ve marka bollu?u kar??s?nda tketicilerimiz karar verme sresince olduka zorlanmaktad?r.

Bir konfor arac? olarak sat?n al?nan klimalar?n, Trkiye'nin iklim ko?ullar?na ve klimatize edilmek istenen mekana uygun seilmemi? olmas?, yeterli servis deste?inin sa?lanamamas?, do?ru montaj uygulamalar?n?n yap?lmamas? gibi nedenlerle maalesef tketicimiz ma?dur olmaktad?r.

Ekonomik mr lkemiz ko?ullar?nda takribi 10 y?l olan klima cihazlar? seiminde, ilk sat?n alma maliyetinin yan? s?ra i?letme sresince olu?abilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka gz nnde bulundurulmal?d?r. Tketicimiz, lkemiz ko?ullar?nda olduka pahal? bir rn olan klima cihazlar?n? sat?n almadan nce mutlaka kk bir ara?t?rma yapmal?d?r. Tketicimizin karar alma srecine yararl? olaca??n? d?nd?mz ba?l?klar a?a??da a?klanmaya al???lm??t?r.

Her ?eyden nce klimatize edilecek mahallerde hangi tip klima cihaz?n?n kullan?lmas? gerekti?ine karar verilmelidir. Bunun iin firman?n yetkili servisi taraf?ndan ke?if yoluyla a?a??daki tespitler yap?lmal?d?r.

Kullan?m Amac?

Tketicinin klimay? almas?ndaki as?l amac? ile kullanaca?? yer nemlidir. rne?in, ev, ofis, hastane, lokanta, bilgi i?lem odas? vb. zellikle yaz?n so?utma ihtiyac? iin tercih edilen klimalardan art?k ?s?tma ihtiyac?n? kar??lamak iinde faydalan?lmal?d?r.

Fakat k?? mevsiminde ortalama s?cakl???n  0 C'nin alt?nda kalan blgelerde, nitelerin s?k s?k defrosta girmesinden ve veriminin d?mesinden dolay? direkt ?s?tma konumunda kullan?lmas? ekonomik de?ildir.

Kapasite Tesbiti

Kapasite tayini, mahallin yap?s? ve ?s? kazanc?yla do?ru orant?l? olup en nemli konudur. Trkiyedeki kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi zerinden hesaplama yap?lmakta ve hatta firmalar?n haz?rlad??? zel tablolar kullan?lmaktad?r.Bu tablolar belli bir referans ve yakla??m sa?lamakla birlikte kesinlik sa?lamayabilir. Klima evrimi kapal? evrim oldu?u iin seilecek rnn verimlili?inde mahal ierisindeki hava hacmi nemlidir.

Trkiyede genellikle binalarda kat yksekli?i 3m civar?nda olmakla beraber e?itli kat ykseklikleri ile kar??la??lmaktad?r. Bu nedenle daha do?ru ve gereki bir kapasite tayini iin ?s? kazanc?n? etkileyen mahal tipi, pencere say?s?, oda yn vb. faktrlerin gz nnde bulunduruldu?u mahale has ?s? kazan hesab? yapmak zorunludur.

Tketici taraf?ndan gerekti?inde yetkili firmadan montaj uygunlu?unun kontrol edilmesi istenmelidir.

Montaj i?lemi tamamland?ktan sonra yetkili servisten hizmet protokolnn al?nmas?na,

Montaj? yap?lan cihaz?n kullan?m? hakk?nda gerekli teknik bilgilerin yetkili servis taraf?ndan verilmesine ve rn/rnlere ait kullan?m k?lavuzunun tketiciye teslim edilmesine,

Sat??? gerekle?tiren bayiden garanti belgesinin mutlaka al?nmas?na, dikkat edilmelidir.

Aksi takdirde rn/rnlerin garanti durumlar? ispatlanamayaca??ndan, tketici montaj sonras? garanti ?artlar? dahilinde olu?abilecek ar?zalar nedeniyle zor durumlar ya?ayabilir. Garanti belgesinin onaylanarak tketiciye verilmesi sorumlulu?u, tketicinin mal? sat?n ald??? sat?c?, acente, bayii ya da temsilciliklere aittir..Garanti sresi, mal?n teslim tarihinden itibaren ba?lar ve asgari iki y?ld?r. Garanti belgeleri sat?n al?nan mala ili?kin faturan?n tarih, klima say?s? ile bandrol ve seri numaras?n? iermek zorundad?r.

Cihaz teslim edildikten sonra, tketici taraf?ndan dzenli aral?klarla rn/rnlerin bak?m? yap?lmal? veya yapt?r?lmal?d?r. Dzenli bak?m, cihaz?n ekonomik mrn uzatacak, enerji sarfiyat? ve verimlili?in korunmas?n? sa?layacakt?r.

Bak?m, m?terinin sorumlulu?unda ve sat?c? firman?n vermi? oldu?u garanti ?artlar?n?n d???nda oldu?undan, DAHA UCUZ PERYOD?K BAKIM ??N tketiciler, firma yetkili servisleriyle bedeli kar??l???nda periyodik bak?m szle?mesi yapmaktan ka?nmamal?d?rlar.

4077 say?l? tketicinin korunmas? hakk?ndaki kanundan bir adet edinilmesini tketicilerimize tavsiye ederiz. Bu kanunda taksitli/kampanyal? sat??lar, etiket, garanti belgesi, ay?pl? mallar, cretsiz onar?m, de?i?tirme, ticari reklam, ilanlar ile tan?tma ve kullanma k?lavuzu ile servis hizmetleriyle ilgili olarak sat?c?larla aran?zda ?kabilecek sorunlar?n zmlerinde; tketici sorunlar? hakem heyetlerine, tketici sorunlar?na bakmakla grevli mahkemelere, ba?vurabilirsiniz.

Yanl?? kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli so?utma veya ?s?tma verimi al?namad??? gibi gereksiz ve a??r? hava ak?m? insanlar? rahats?z ve hasta edebilir. rne?in, kapasitesi kk seilen rnler istenen mahal s?cakl???n? sa?lamak iin uzun sre devrede KALACA?I iin enerji sarfiyat? artacak, ayn? zamanda cihaz kullan?m mr azalacakt?r.

nite/nitelerin monte edilece?i yerin seimi,

nitenin hava sirklasyonu optimum sa?layaca?? yere montaj edilmesi,

? nitenin gne? almayan bir noktada montaj yerinin seimi,

Mahaldeki insanlar? rahats?z etmeyece?i ve direk flemeyece?i yer seilmeli,

Mahal iste?ine uygun yer seilmesi,

Mahal alt yap? zelliklerinin incelenmesi,

niteler aras? ekilecek tesisat hatt?n?n ve i?ili?inin tespiti,

Elektrik tesisat?n?n uygunlu?u (kablo kesiti, topraklama, gerilim de?i?kenli?i vb.),

Yo?u?ma suyunun d??ar? at?lmas? iin gerekli drenaj tesisat?n?n uygunlu?u,

Seilen cihaz?n montaj?n?n yap?labilmesi iin alt yap? ile uygunlu?u kontrol edilmeli ve mutlaka onay? al?nmal?d?r.

Tm bu tespitlerden sonra seilen cihaz tipi ve kapasitesine gre sat?? bayisi ile yap?lan gr?mede ?u konulara dikkat edilmeli ve markalar aras? k?staslar yap?lmal?d?r.

Firma ve Marka hakk?nda;

Markan?n tan?n?rl??? ve ithalat? firman?n gvenirli?i,

Sat?? sonras? hizmetler ve bu hizmetlerin yayg?nl???,

Yedek para gvencesi,

Fiyat ve deme ko?ullar?,

Garanti ?ekli ve ?artlar?,

Cihaz?n teslim ?ekli ve sresi,

Cihaz hakk?nda;

Klima cihazlar?n?n hangi uluslararas? norm ve kalitede retildi?i, (rne?in Avrupa (CE)   standartlar?na uygunlu?u vb.)

Cihaz?n hangi iklim ko?uluna gre dizayn edildi?i, (Heatpump cihazlarda nemlidir.)

ekti?i g ve enerji verimlili?i, (COP ve ERR de?erleri kontrol edilmeli)

Grlt seviyeleri, (nite veya nitelerin konforlu bir ortam iin kabul edilir grlt dzeyleri, ierisinde olmal?d?r.)

Cihaz boylar?, esteti?i ve dekorasyon uyumlulu?u,

Klima cihazlar?n?n sahip oldu?u fonksiyonlar, (Nem alma, hava ynlendirme vb.)

Kumanda ?ekli ve programlanabilme zelli?inin tketici ihtiyalar?na uygunlu?u,

Kullan?m kolayl???,

Montaj kolayl???,

Servis ve bak?m kolayl???,

Bu tespitler sonucunda klima seimi yap?ld?ktan sonra montaj a?amas?na gelindi?inde a?a??daki konulara dikkat edilmelidir.

Cihaz?n Montaj? ?in Gelen Ekibin Klima Serviscisi Olup Olmad???n?n Kontrol

Tketici, cihaz montaj?n? mutlaka bayi taraf?ndan gnderilen yetkili servise yapt?rmak zorundad?r. Aksi takdirde sat?c? firma taraf?ndan cihaz garanti kapsam? iine al?nmayaca?? iin, montaj sonras? olu?abilecek ar?zalardan dolay? zor durumlar ya?ayabilir. Kald? ki, hemen hemen tm retici ve sat?c? firmalar kendi yetkili servis a??yla hizmet vermekte ve cihaz?n garanti kapsam?nda kalmas? bak?m?ndan servis a??n?n kullan?lmas?nda ?srar etmektedirler.

Byle bir durumda cihazlar garanti sresinde olsa dahi yetkili sat?c? ve servis montajdan kaynaklanabilecek ar?za iin gerekli paran?n cretini kullan?c?dan talep edebilir.

Tketicilerin,

    a.  Kullanma k?lavuzundaki yetkili servisler listeden servis ad?n?,

    b.  Firma taraf?ndan verilen yetkili servis kimlik kart?n?, kontrol etmeleri gerekmektedir.

Montaj? yapacak yetkili servisin mutlaka firman?n servis e?itimlerine kat?lm?? olmas? ve belge alm?? olmas? nemlidir.

   Montaj esnas?nda ise;

a. ekilecek boru hatt?n?n yatay ve dikey mesafelerinin cihaz katalog de?erlerine uygunlu?u,

b. nite/nitelerin servis rahat hizmet verebilece?i yerlere monte edilmesi,

c. nite/nitelerin sabitlemelerinin ve terazisinin uygun yap?lmas?na,

d. Mmkn olan en k?sa mesafe ve dz hatt?n ekildi?ine,

e. Ara tesisat ba?lant?s?nda her iki boru hatt? izolasyonunun tam olarak yap?ld???na,

f. Ara tesisat?n uygun ?ekilde sabitlenmesi ve korunmas?na,

g. Tesisat gei?i iin a?lan deliklerin uygun ?ekilde kapat?lmas?na,

h. Pencere tipi cihazlarda montaj iin a?lan yer ile cihaz kasas? aras?nda kalan bo?lu?un uygun ?ekilde kapat?lmas?na,

i. Besleme ve kumanda kablo ba?lant?lar?n?n dzgn ve izolesinin yap?ld???n?,

j. Ara kumanda kablosunun ses ve kamera tesisat hatlar?n?n yak?n?ndan geirilmemesine,

k. nite/nitelerin beslenmesine ait sigortan?n ba?ka hibir cihaz beslenmesinde kullan?lmamas?na,

i. Drenaj testinin yap?lmas?na,

m. Drenaj hatt?n?n pis su giderine kesinlikle ba?lanmamas?na,

n. ?lk al??t?rma ve performans testinin yap?lmas?na, dikkat edilmelidir.

Klima cihazlar? i ve d?? ortamda de?i?ik hava ?artlar?na maruz kalan cihazlard?r. Cihazlar?n ?s? transfer yzeylerinde meydana gelen kirlenme ve tahribatlar cihaz?n performans?nda d?kl?e neden olur. Ayr?ca cihaz ierisindeki so?utucu gaz?n i?letme bas?nc?nda mevsime gre dzeltme yap?lmas? gerekir. Bu nedenle klima cihazlar?na y?lda iki kez bak?m yap?lmas? son derece nemlidir. Bak?m? yap?lmayan klimalar?n verimi d?ecek, enerji sarfiyat? artacakt?r.

Pek ok klima kullan?c?s?n?n ne yaz?k ki bilinli oldu?unu sylememiz oldukca zor. Klimam?z? uzman ekip monte edip kullanmaya ba?lad?ktan sonra i? tabiki bitmiyor. Bu konuda en iyi ba?lang?, retici firma taraf?ndan size verilen kullanma k?lavuzunu tamamen ve dikkatli bir ?ekilde okumakt?r. Genel al??ma prensipleri her ne kadar ayn? olsada, her firman?n en iyi al??ma ko?ullar?n? ve nlemleri kendi retti?i klima iin bilmesi gayet do?ald?r. Kullanma talimat?na sad?k kalman?z, daima sizin ve kliman?z?n gvenli?i a?s?ndan nemlidir. Sonraki sylenebilecek ?ey ?u olabilir; Nas?l arabalar?m?z?n y?ll?k bak?mlar? varsa, nas?l belli dnemlerde zel bak?mlar? gerekiyorsa, klimalar iinde ayn? ?eyi sylememiz mmkn asl?nda. Klimam?z?n en ok bak?m gerektiren paralar?ndan biri de filtreleridir. Peki filtrelerin temizleme sreleri ne kadard?r? Kliman?n kullan?laca?? alandaki toz ve partikllerin yo?unlu?una ba?l? olarak ( ki o?u klima size filtrelerin temizli?inin yap?lmas? gerekti?ini bir i?aretle bildirir) 2 haftada bir temizlenmelidir ( Multi Sistem ve Duvar Tipi). ? nitede bulunan filtrelerin, maksimum 2 haftada bir tozunu almam?z (elektrik sprgesi veya ba?ka bir uygun gerele) ve 1, en ge 1 buuk ayda birde ?l?k sabunlu su ile y?kanmas? gerekmektedir. Y?kama i?leminden sonra uygulanacak dezenfektan kimyasallar, hijyen a?s?ndan ok daha do?ru bir yakla??md?r. zel temizleme kimyasallar? kullanman?z, olu?an bakterilere kar?? dezenfektasyonda daha iyi bir sonu al?nmas?, bakteri veya kf sebebiyle olu?an kt kokular?n giderilmesinde daha etkilidir. Filtre temizleme kimyasallar? piyasadan kolayl?kla sat?n al?nabilir. Filtre, y?kanma i?leminden sonra mutlaka kurutulmal?d?r. Y?lda, 3 kez d?? temizli?inin yap?lmas?da uygun olur. Temizleme yaparken, retici firman?n size i?aret etti?i ?ekilde davranman?z ok daha uygun ve gvenli olacakt?r. Tavan Tipi Klimalarda, filtreler gene ortam?n toz durumuna ve ?artlara ba?l? olarak y?lda 1 kez temizlenmelidir. Split ve Multi tip klimalardaki, elektrostatik filtrenin ise y?lda 3-4 kez de?i?tirilmesi gerekmektedir. Kliman?z?n dzenli temizlik ve bak?m?n?z? yapman?z hijyen iin son derece nemli oldu?u kadar, ondan sa?layaca??n?z verim iin de nemlidir. Unutmay?n daha verimli kullanmak demek ayn? zamanda elektrik faturalar?n?z?n daha d?k olmas? demektir. S?caklar klimas?z , Klima bak?ms?z olmaz.

Kapasitesi ve yeri yanl?? seilmi? kalitesiz bir klima cihaz? sa?l???m?za zarar verebilir. Hangi konumda olursa olsun kliman?n rzgar?n?n kar??s?nda durulmamal?d?r. Klima arpmalar?n?n nedeni klima rzgar?n?n kar??s?nda bulunmaktan kaynaklanmaktad?r. Klimalar?n olu?turdu?u rzgar?n ortamda bulunanlar? rahats?z etmemesi iin manuel ve otomatik kanat?klardan istifade edilmelidir. Bu kanat?klar gerekti?i ?ekilde ayarlan?p kullan?ld???nda kesinlikle herhangi bir rahats?zl?k szkonusu olmayacakt?r.

Klima cihazlar?n?n sa?l?k a?s?ndan byk faydalar?n?n oldu?u bilimsel otoriteler taraf?ndan da bildirilmektedir. zellikle ya?l?lar, kalp, ?eker veya ast?m rahats?zl??? olanlara klimatize ortamda bulunmalar? tavsiye edilmektedir. Sa?l?k a?s?ndan ev ve i?yerlerinde 23C s?cakl?k ve %50 ba??l nem ideal ko?ullard?r. Bu de?erleri sa?layan en ideal cihazlar da klimalard?r.

Split Tipi Klimalarda Ar?za Durumunda ?lk Bak?lacak Noktalar


Yeterince So?utmuyor

Hava filtresinin temiz oldu?unu kontrol edin. (15 gnde bir temizlemeniz nerilir.)

Hava giri?i veya ?k???n?n nnn kapal? olmad???n? kontrol edin, bir engel var ise kald?r?n.

Odada a?k kap? ve pencere olmamas?na dikkat edin, var ise kapat?n. So?utma esnas?nda camdan direkt gne? ????? giriyorsa perdenizi kapat?n.

So?utma esnas?nda odada fazla say?da ki?i veya ?s? kayna?? olmad???n? kontrol edin.

Is? ayar?n?n do?ru oldu?unu kontrol edin.

al??ma esnas?nda hava fleme sesi ok ise hava filtrenizi temizlemeniz gereklidir. Filtrenin a??r? kirli olmas? halinde ZELL?KLE ISITMADA bu ses meydana ?kar.

?lk nce fi?in prizde oldu?u kontrol edilmelidir.

Kumandan?n zerindeki kilitleme (lock) bas?l? olmad???n? kontrol edin.

Kumandan?n iinde pil oldu?unu kontrol edin.

Pillerin DOLU olmas?na dikkat edin de?ilse yenisi ile de?i?tirin.


Ayar yap?ld?ktan sonra elektrik kesintisi olmad???n? kontrol edin.

Fi?in tak?l? oldu?unu kontrol edin.

Elektrik kesintisi olmad???n? kontrol edin.

Kumandan?n iinde pil oldu?unu kontrol edin.

Sigortan?n atmam?? oldu?unu kontrol edin.

Saat ayar?n?n do?ru oldu?una bak?n, Pm ak?am saatini, Am sabah saatlerini ifade eder.

Klimaya enerji gelip gelmedi?ine bak?n, sigortas?n? kontrol edin

Uzaktan kumandan?n al??t???n? kontrol edin.

Acil durum anahtar?n? kullanarak test konumunda al???p al??mad???na bak?n.

So?utma esnas?nda duyulan ?t?rdama sesi klima gvdesinin s?cakl?k de?i?imi sebebiyle genle?mesinden veya bz?mesinden kaynaklan?r, normaldir.

al??ma esnas?nda veya kapatt???n?zda duyulan l?k?rd?/h???rt? benzeri ses klima sisteminin iinde dola?an gazdan kaynaklan?r. 2-3 dakika sresince duyulur, normaldir.

Cihazlar al??ma d?mesine bas?ld?ktan 2-3 dakika sonra ?s?tma ya da so?utma yapar. Bu bir ar?za de?ildir.

K???n ?s?tma yap?l?rken, cihazlar d?? nitedeki buzlanmay? skmek iin d?? hava ?artlar?na ba?l? olarak belirli aral?klarda defrost yaparlar. Bu esnada cihaz ?s?tma yapmaz. D?? hava ?artlar?na ba?l? olarak defrost sresi 4-7 dakika srebilir, bu bir ar?za de?ildir.

1. Klima cihazlar?n?n montaj? yetkili servislere veya usta (zel servis) tesisat?lara yapt?r?lmal?. Montaj s?ras?nda garanti ?artlar?na uyulmal?.

2. Klimalar?n veriminin ve mrnn artmas? iin periyodik bak?m ve kontroller yapt?r?lmal?.

3. Pencere tipi, split ve portatif klima gibi kk cihazlarda kullan?lan hava temizleme filtreleri belli aral?klarla temizlenmeli.

4. Klima kullan?m?nda rnn kullan?m k?lavuzlar? ve sat?c? firman?n tavsiyeleri dikkate al?nmal?.

5. Klima ama d??? (rne?in kurutma, yiyecek/iecek so?utma/?s?tma) kullan?lmamal?.

6. ?artlara ve sa?l?k ko?ullar?na uygun olacak ?ekilde ayarlanmal? veya ayarlat?lmal?. (Yaz?n i s?cakl???n d?? s?cakl?ktan 7-8 C d?k olmas? yeterli konforu sa?lar.)

7. Gerek i, gerekse d?? tarafta hava giri? ve ?k??lar?na ak??? engelleyecek herhangi bir cisim konulmamal?.

8. Montaj s?ras?nda gerekli mesafenin b?rak?lmas?na dikkat edilmeli.

9. So?utulan mekana ok miktarda gne? geliyorsa perde, panjur vb. ile gne?ten gelen ?s? mmkn oldu?unca azalt?lmal?.

10. Duvar, tavan, pencere ve zeminin mmkn oldu?u kadar ok ?s? yal?t?ml? olmas? k???n daha ucuz ?s?nmay?, yaz?n daha ucuza serinlemeyi sa?lar ve konforu art?r?r.

11. Klima kullan?lan odalar?n kap? ve pencereleri mmkn oldu?unca kapal? tutulmal?.

12. Klima cihaz?n?n yerini seerken odada insan, hayvan, bitki bulunan yerlerin hava ak?m?ndan uzun sre do?rudan etkilenmeyecek bir yer olmas?na dikkat edilmeli. So?uyan hava a?a?? do?ru hareket eder. Klima i?levinin tam kapasiteyle gerekle?mesi ve odada s?cakl?k da??l?m?n?n e?it olmas? iin klima havay? e?it da??tabilece?i bir konumda monte edilmeli.

Sadece bir klima cihaz?m olsun mant??? ile hareket edilmemeli, kalitesi kan?tlanm?? rnler tercih edilmelidir. Uzun y?llar beraber olaca??m?z klimay? satan firman?n tketici memnuyetini ilke edinmi?, tketicisini bilgilendiren, ke?if ve montaj hizmetini sorunsuz gerekle?tirebilen, servis a?? gl, kaliteden taviz vermeyen bir firma olmas?na dikkat edilmelidir.

Klima sat?n al?rken kullan?lacak cihaz?n modeli tercihi ve kapasitesi hakk?nda uzman ki?ilerin tavsiyeleri dikkate al?nmal?d?r.

Is?t?lmas? ve so?utulmas? d?nlen alan?n ?s? kay?plar?n?n ne kadar oldu?u, hangi model kliman?n kullan?lmas? gerekti?i nemlidir. Elektrik enerjisini konfora dn?tren cihazlar olarak da tarif edebilece?imiz klimalar?n ?s?tma ve so?utma kapasiteleri binan?n yap?s?na, i ve d?? ortam ?artlar? gibi birok parametreye ba?l?d?r ve mutlaka uzman ki?iler taraf?ndan hesaplanmal?d?r. Teknik etd yap?lmadan kullan?lan cihazlardan tam verim al?namayaca?? gibi maliyet ve i?letme bedelleri de daima yksek olacakt?r.

Klima cihazlar? i ve d?? ortamda de?i?ik hava ?artlar?na maruz kalan cihazlard?r. Cihazlar?n ?s? transfer yzeylerinde meydana gelen kirlenme ve tahribatlar cihaz?n performans?nda d?kl?e neden olur. Ayr?ca cihaz ierisindeki so?utucu gaz?n i?letme bas?nc?nda mevsime gre dzeltme yap?lmas? gerekir. Bu nedenle klima cihazlar?na y?lda iki kez bak?m yap?lmas? son derece nemlidir. Bak?m? yap?lmayan klimalar?n verimi d?ecek, enerji sarfiyat? artacakt?r.

Klima cihazlar?n?z? bilinli olarak kullanabilmeniz ve en iyi verimi en az maliyetle alabilmeniz iin 4449990 numaral? telefondan hi bir cret demeden AIRFEL m?teri hizmetleri Klima, Kombi, Radyatr gibi konularda tm sorular?n?z? cevaplamaktad?rlar.

A s?n?f? klima, G s?n?f? klima ile ayn? so?utma ve/veya ?s?tma kapasitesinde al???rken (rnek12.000 Btu/h); G s?n?f? klimaya gre daha az elektrik enerjisi harcar.
A S?n?f?ndan G s?n?f?na do?ru (B-C-D-E) elektrik sarfiyat? artarken enerji verimlilik oran? azal?r.
Kapasitelerine gre klimalar?n yakla??k olarak harcad?klar? elektrik enerjisi a?a??da belirtilmi?tir:
9.000 Btu/h : 980 Watt, 12.000 Btu/h : 1.250 Watt,
18.000 Btu/h : 2.080 Watt, 24.000 Btu/h : 2.700 Watt.

D?? hava s?cakl??? 5C den a?a?? indi?inde klima al???r fakat verimi d?er. Rand?man alabilmek iin oda s?cakl???n?n 20-22C aral???nda seilmesi gerekmektedir.

D?? hava s?cakl??? 43C yi a?t???nda klima al???r fakat verimi d?er. Rand?man alabilmek iin d?? nitenin direkt gne? ?????na maruz kalmayacak ?ekilde glge bir yere monte edilmesi faydal? olacakt?r.

Kliman?n kapasitesine gre de?i?iklik gstermektedir. Genellikle 16 ile 20 amper aras?nda de?i?mektedir.

Genellikle  klimalarda heat pump zelli?i standart olarak bulunmaktad?r.

Klimalar marka ve  modellerine gre kumanda fonksiyonlar? de?i?mektedir. Kumanda fonksiyonlar? hakk?nda detayl? bilgi almak iin kliman?z?n kullanma klavuzlar?n? inceleyebilir, veya Kliman?z? ald???n?z markan?n M?teri ?leti?im Merkezimizi arayabilir, ya da Yetkili Servislerine ba?vurabilirsiniz.

Airfel Klimalar? iin 4449990 numaral? M?teri Hizmetlerinden detayl? bilgi alabilirsiniz.

Anti Bakteriyel  Split klimalarda anti bakteriyel malzemeden imal edilmi? partikl filtresi ve C vitamini ile yo?unla?t?r?lm?? bio screen olarak isimlendirilen anti bakteriyel filtre bulunmaktad?r.

Airfel Klimalar?nda bakteri retmeyen yani anti bakteriyel malzemeden imal edilmi? partikl filtreleri bulunmaktad?r. Bu filtreler EU 05 normundad?r.

Yetkili Servislerimiz taraf?ndan cretli olarak yap?lmakta olan klima y?ll?k bak?m?n? her y?l

yapt?r?n?z. M?terilerimizin klimalar?na yapmas? gereken bak?m kullan?m yerine gre de?i?kenlik gstermekle birlikte konutlarda 30-45 gnde bir filtreleri ?l?k su ile temizlemektir. Kliman?n gaz ve ya? bak?mlar?n?n Airfel Yetkili Servisi taraf?ndan yap?lmas? gerekli olup, cretlidir.

Elinizdeki klima kullanma klavuzunda kumanda cihaz?n?n kullan?m? ilgili olarak gerekli bilgiler bulunmaktad?r. S?cak konum iin, mode tu?undan gne? i?areti , so?uk konum iin ise mode tu?undan kar i?areti seilip ve i?aretlerinden istenilen derece ayarlan?r. Daha detayl? bilgi iin, ltfen en yak?n Yetkili Servisimize ba?vurunuz, ya da M?teri ?leti?im Merkezimizi aray?n?z.

Negatif iyon reten enjektrlerin zerinden geen pozitif ykl toz zerrecikleri, negatif iyonlar?n zerine yap???r. Bu sayede filtre taraf?ndan kolayl?kla tutulur ve i mahale kirli havan?n girmesi engellenir. Tozlardan ar?nan hava, negatif iyon olarak ykl olarak ortama yay?l?r ve i hava kalitesini ykseltir. Negatif iyonlar, solunan havada ferah ve taze bir hava sirklasyonu olu?turarak rahat hissetmenizi sa?lar.

Kliman?z? so?uk havalarda heat pump modunda al?t?rd???n?zda e?er d?? hava s?cakl??? 23C civar?ndaysa ve hava nemli (veya ya?murlu) ise kliman?z?n d?? nitesi termodinamik kanunlar erevesinde karlanacakt?r. Bu normal bir durumdur. Klima cihaz?n?z defrosta geerek birka dakika iinde bu buzlanmay? zecektir. Ayr?ca k?? aylar?nda d?? hava s?cakl??? 5 derecenin alt?na d?t?nde; defrost i?leminin yap?lmaya

ba?lanmas? ve biti?i s?ras?nda, d?? nitede gaz?n yn de?i?tirmesinden (drt yollu vanan?n ynde?i?tirmesi sebebiyle) kaynaklanan ses normaldir.

Karlanmay? nas?l giderebilirim?

Klimay? kapat?p karlanman?n zlmesini bekleyiniz.

Heat pump yani ?s?tma modunda kullan?lan split klimalar al??ma konumundayken; kullan?c? taraf?ndan set edilen ayar s?cakl???na ula?t???nda kompresrlerini off (kapal?) konumuna evirirler. Ancak fleme s?cakl???n?n 4448 C derece civar?nda olmas?ndan tr ve bu s?cakl???n klima plastik aksam?na zarar verme olas?l??? bulunmas?ndan dolay? split klima cihazlar? oda s?cakl??? ile zerlerinde bulunan ?s?l yk atarlar.

Bu s?rada klima i nitesinden flenen havan?n s?cakl??? oda s?cakl??? olmaktad?r. Ancak, kullan?c? vcut ?s?s? kliman?n ?s?tm?? oldu?u oda s?cakl???na adapte oldu?undan 36 37 Cnin alt?ndaki s?cakl?k de?erini so?uk hava hissi olarak alg?lamaktad?r.

Duvar tipi split klimalar ?s?tma konumunda al???rken kullan?c? taraf?ndan set edilen ortam s?cakl??? 25 C seilmesi halinde bu durum olu?mamaktad?r.

Heat pump modunda kliman?z?n d?? nitesinin su damlatmas? normaldir. Klimalar yaz?n (so?utmamodunda) i niteden su tahliyesi yapar ve bu su bir hortum arac?l???yla d??ar? at?l?r. Ayn? ?eklide,k???n da (?s?tma modunda) d?? niteden su tahliyesi normaldir.

Klimalar belli bir ses seviyesinde al??maktad?r. Bu ses, d?? nite motor sesi veya titre?imden, montaj yap?lan sat?h yzeyden kaynaklanan ses olabilir. Ses rahats?z edici seviyede ise Yetkili Servisimize ba?vurunuz.

Klimadan koku geliyor ise ortamdan kaynaklanan (yemek,toz,ah?ap mobilya, vs. olabilece?i gibi) filtresi kirlenmi? ve/veya bak?m yap?lmas? gerekli olabilir. Filtrenin temizli?i kullan?c? taraf?ndan yap?lmal?d?r. Sorun giderilemez ise iin Yetkili Servisimize ba?vurunuz.

Kliman?z?n filtrelerinin de?i?imi bulundu?unuz blge ve d?? ortam ko?ullar? ile yak?ndan ilgilidir. ?ehir merkezi ya da ara trafi?inin yo?un oldu?u blgelerde turuyorsan?z filtrelerin de?i?imi daha s?k yap?lmal?. Bir ok klima cihaz?n?n filtre kirlili ve de?i?imi iin sizi uyaran ???k vard?r.

Tek bir klima cihaz? ile ayn? anda iki oday? so?utup ?s?tabilir miyim?

Tek bir cihaz yard?m? ile, bir i ve bir d?? niteden olu?an klima ile iki farkl? odan?n ?s?t?l?p, so?utulmas? tavsiye edilmiyor tabi ki bu klima multisplit sistem ( bir d?? nite ve 1-2-3-4 i niteden olu?an cihazlar) oldu?unda bu durum geerli de?ildir. ?ki odan?n tek kap?s? olmas? ya da biri, birine yak?n olmalar? bir nevi zm olabilir, bu durumda kliman?z?n da kapasitenizi gz nne almal?s?n?z. Klima her iki odaya yetecek kapasitede olmal?. Do?al olarak hava ak?m? bir odadan di?erine geecektir, tek sorun iki odadaki s?cakl?k ve so?ukluk derecelerindeki farkl?l?k olacakt?r.

Klimac? bir arkada??m var, piyasan?n ok alt?na bana montaj yapabilece?ini sylyor. Byle bir durumda cihaz?n garantisiyle ilgili her hangi bir sorunla kar??la??r m?y?m?

Garanti sadece kliman?n montaj?n? yapan firma taraf?ndan verilmektedir. Firma temsil etmeyen bireyler ile i? yapman?z durumunda ileride do?acak herhangi bir ar?za durumunda cihaz?n?z garanti kapsam?nda oldu?u halde bile bu trden masraflar? kendi cebinizden kar??lamak zorunda kalacaks?n?z. E?er arkada??n?z do?abilecek sorunlar? ve bu sorunlar?n giderilmesi iin kullan?lacak i?ilik, malzeme ve yedek para garantisi veriyor ise yapt?rabilirsiniz, genelde bu tur durumlar y?llar?n arkada?l???n?n bozulmas?ndan ba?ka bir tasarruf sa?lamazlar.

Yapaca??n?z montaja garanti verebiliyorsan?z tabi ki EVET. Pencere ve Mobile tipi klimalarda bu projeyi gerekle?tirmeniz mmkn olabilir, di?er klima trleri iin ?s? uzman?na b?rakman?z? tavsiye ediyoruz.

Inverter klima oda ykne ba?l? olarak kompresr devrini kontrol edip so?utma/?s?tma kapasitesini de?i?tirebilen klimad?r.

Split Klimalar dnya ap?nda yayg?n olarak kullan?lmakta. zellikle Avrupa ve Japonyada ilk tercihtirler. Split klimalar?n yayg?n olarak kullan?lmas?ndaki ba?lica nedenler ; teknoloji, alan, ses seviyesi ve enerji tasaruflu olmalar?d?r.

?kinci Dnya Sava??ndan sonra, modern klima cihazlar? yayg?n olarak ABD taraf?ndan dnyaya tan?t?ld?. Fakat geleneksel merkezi sistemlerde kanal sistemi zorunlulu?u ve pencere tipi klimalar bir ok lke icin ok pratik de?ildi, zellikle ya?ama alanlar? (evlerin, binalar?n) dar olan Japonya gibi lkelerde. Benzer pratik kullan?m sorunlar? ve ykselen enerji talebinin artmas? nedeniyle, d?k maliyetli, yksek enerji tasaruflu ve daha sesiz al??an split klima sistemlerinin geli?tirilmesine neden olmu?tur.

Split Klimalar?n, merkezi sistem ve pencere tipi klimalarla k?yasla avantajlar? nedir ?

Sessiz A s?n?f? split klimalar?n bir co?u sadece 26 dB(A) cal??maktad?r. Kanal yok duvar kirmaniza ve maliyeti yuksek kanal sistemine gerek yok Efektif so?utma/?s?tma sadece kullan?lan alan? ?s?t?yor/so?utabiliyorsunuz. Kontrol sizin elinizde. Pencereniz kapanm?yor geleneksel pencere tipi modeler pencerenizi kapat?yor, estetik a?dan daha ho? grnm sa?l?yor ve manzaran?z kapanm?yor.

Klimam? ?s?nma amal? kullan?rken nas?l en yksek verim alabilirim?

Klima cihaz?n?z?n ?s?nma sezonu ncesi bak?m?n? yapt?r?n?z.

D??ar?dan gelen so?uk hava kaynaklar?n?n yal?t?m?n? yapt?r?n?z.

Pencere ve kap?lar?n?zda hava s?zd?ran yerleri belirleyin.

K?? aylar?nda pencerelerinizin perdelerini kapal? tutunuz.

Gndzleri, gne? ?????n? do?rudan alan pencerelerinizi a?k tutunuz.

Ev/Bina yal?tmak iin cam yn, plastik kpk gibi malzemeler kullan?n.

? mekan s?ak hava kaaklar?n? nleyin.

Kliman?zda gece-gndz ve saatlere gre ayar yapma olana?? sa?layan otomatik kontrol sistemlerini kullan?n.

Heat pump (?s? pompas?) teknolojisi ile hem ?s?tma, hem de so?utma yapmak mmkndr; Bahar ve yaz mevsimi gibi s?cak gnlerde odan?z?n iindeki ?s?y? d??ar?ya transfer eder, bu esnada ieriyi so?utmu? olur. Serin ve k?? gnlerinde ise klima cihaz?n?z bunun tam tersini yapar; ?s? enerjisini d??ar?dan ieriye do?ru pompalayarak ieriyi ?s?t?r. D?? ortam so?ukken ieriye ?s? enerjisinin transfer edilebilmesi sizlere tuhaf gelebilir ama ok d?k ortam s?cakl?klar?nda hatta donma derecesinde bile ieriyi ?s?tacak bir ?s? transferi yapabilmek mmkndr. So?utmaya gre daha zor ve daha fazla enerji harcamay? gerektirir. Teknolojik olarak Daikin marka ev tipi split klimalar ?s?tma modunda d?? ortam s?cakl??? -100Cye kadar al??t?r?labilir. Hatta daha d?k ?artlarda al??t??? gzlemlenmi?tir fakat garanti ?artlar? -10 0Cye kadar geerlidir. Bu zelli?iyle Daikin klimalar endstride d?? ortam s?cakl??? -100Cye kadar ?s?tma modunda al??t?r?labilen ve bu esnada enerji verimlili?i en yksek olan klimalard?r.


Yeni Haber:
Eski Haberler:

Sitemizde ve duyurular?m?zda ismi geen logo ve marka ilgili firman?n tescilli markas?d?r.
Firmam?z zel teknik servisi olarak hizmet vermektedir.

GMS Teknik ?leti?im

  • %100 M?teri Memnuniyeti...
  • Tel: (+90) 216 493 40 13
  • Gsm: (+90) 542 467 22 66
  • Fax: (+90) 216 392 40 39
  • Email: gms.teknik@hotmail.com
  • Email: info@gmsteknik.net
  • Website: www.gmsteknik.net

7 / 24 Saat Hizmet

istanbul-geneline-klima-servisi-harita ?stanbul Asya yakas?n?n tm semtlerine gnn her saati klima servisi veriyoruz.

7gun 24saat klima servisiOnline servis talep formu sayesinde daha h?zl? ileti?im, daha h?zl? zm sunuyoruz.

klima servis fiyatlariKlima Montaj?, bak?m? ve onar?m?nda cep yakmayan fiyatlar sunuyoruz.

Klima Servisi, Klima Servis, Klima Ar?za Servisi, Klima Montaj?, Klima Bak?m?, Klima Demontaj?, Klima Skm, Klima Ar?zas?, Klima Tamiri, Midea Klima Bayisi, Klima Kart Tamiri, i nite, d?? nite, tavan tipi, split salon tipi, kaset tipi, inverter, gaz dolumu, y?ll?k periyot, ?s?tma so?utma, gmsteknik Pendik Klima Servisi, Ata?ehir Klima Servisi, Kad?ky Klima Servisi, Kartal Klima Servisi, ekmeky Klima Servisi, Beykoz Klima Servisi, Maltepe Klima Servisi, Sancaktepe Klima Servisi, Gebze Klima Servisi, Sultanbeyli Klima Servisi, mraniye Klima Servisi, skdar Klima Servisi, Tuzla Klima Servisi, ?ile Klima Servisi, kombi servisi, acil kombi servisi, kombi ar?za, pendik kombi servisi, tuzla kombi servisi, gebze kombi servisi, kartal kombi servisi, istanbul kombi servisi, baymak kombi servisi, airfel kombi servisi, kombi ar?za, kombi bak?m, kombi montaj, kombi tamiri,